Stawberry Milk Shake


Stawberry Milk Shake

စေတာ္ဘယ္ရီ မစ္ရွိတ္

Stawberry

Sweetened Condensed Milk

Sour Cream

Milk

Stawberry

စေတာ္ဘယ္ရီ ႏွင့္ ႏြားႏုိ႕ကုိ ေမႊစက္ ျဖင့္  မညက္တညက္ (စေတာ္ဘယ္ရီ လက္ေဖ်ာ္ အေနအထား) ေမႊပါ။

ခဏေလာက္ ေမႊလုိက္ရင္ စေတာ္ဘယ္ရီ လက္ေဖ်ာ္ အေနအထား စေတာ္ဘယ္ရီ မညက္ တညက္ ရပါမည္။

ခြက္ထဲကုိ စေတာ္ဘယ္ရီ အရင္ထည့္ …

ဒိန္ခ်ဥ္ ထည့္ ….

ႏုိ႕ဆီ မ်ားမ်ား …..

မေမႊခင္ အေနအထားေလး ….

ဇြန္း ျဖင့္ ေမႊအျပီး ….

Stawberry Milk Shake