မွ်စ္ေထာင္း၊ ငပိေထာင္း

မွ်စ္ ငပိေထာင္း

မွ်စ္ျပဳပ္

ေထာင္းေနက် ငပိေထာင္း ( ၾကိတ္ေနက် ငပိေထာင္း ) base အတုိင္းပဲ …

ၾကက္သြန္ျဖဴ၊

ငရုတ္သီးစိမ္း၊

ငပိဖုတ္၊

ဆား ႏွင့္ အတူ

မွ်စ္ျပဳပ္ ပါ ေရာၾကိတ္ပီးမွ

စားေနက် ငပိေထာင္း base အတုိင္းပဲ သံပုရာသီး ညစ္ထည့္ထားေသာ မွ်စ္ ငပိေထာင္း

မွ်စ္ ငပိေထာင္း

 ပုစြန္ငပိ

ၾကိတ္စက္ျဖင့္ ညက္ေနေအာင္ ၾကိတ္ထားေသာ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ငရုတ္သီးစိမ္း

ငပိဖုတ္

ၾကက္သြန္ျဖဴ၊

ငရုတ္သီးစိမ္း၊

ငပိဖုတ္၊

ဆား ပါ ေရာၾကိတ္ပီးမွ

သံပုရာသီး ညစ္ထည့္ထားေသာ ငပိေထာင္း