Stawberry Milk Shake


Stawberry Milk Shake

စေတာ္ဘယ္ရီ မစ္ရွိတ္

Stawberry

Sweetened Condensed Milk

Sour Cream

Milk

Stawberry

စေတာ္ဘယ္ရီ ႏွင့္ ႏြားႏုိ႕ကုိ ေမႊစက္ ျဖင့္  မညက္တညက္ (စေတာ္ဘယ္ရီ လက္ေဖ်ာ္ အေနအထား) ေမႊပါ။

ခဏေလာက္ ေမႊလုိက္ရင္ စေတာ္ဘယ္ရီ လက္ေဖ်ာ္ အေနအထား စေတာ္ဘယ္ရီ မညက္ တညက္ ရပါမည္။

ခြက္ထဲကုိ စေတာ္ဘယ္ရီ အရင္ထည့္ …

ဒိန္ခ်ဥ္ ထည့္ ….

ႏုိ႕ဆီ မ်ားမ်ား …..

မေမႊခင္ အေနအထားေလး ….

ဇြန္း ျဖင့္ ေမႊအျပီး ….

Stawberry Milk Shake

2 comments on “Stawberry Milk Shake

  1. Stawberry milk shake looks Yummy! I don’t like eating stawberry but it looks great in picture of stawberries in this post are uttery interesting, unique and beautiful. Stawberry milk shake looks too good to drink.

Leave a Reply to Ruthina Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s