ဇယန္း လက္ဖက္သုပ္

ႏွစ္ျပန္ေၾကာ္ – ၾကက္သြန္ေၾကာ္ အ၀ုိင္းၾကီးၾကီးျဖင့္ သုပ္ထားေသာ ဇယန္း လက္ဖက္သုပ္

ပုစြန္ေျခာက္ ပါ ထည့္သုပ္ထားပါတယ္။

လက္ဖက္အညႊန္႕ – လက္ဖက္သား ႏုႏု ျဖင့္ သုပ္ထားေသာ ဇယန္းလက္ဖက္သုပ္

Advertisements

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s